REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

“SĂRBĂTORIM SUCCESUL – 2.000.000 ML PARAPETE MONTAȚI ”

01.01.2022- până la atingerea pragului de 2.000.000 ml parapete montați

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului SĂRBĂTORIM SUCCESUL – 2.000.000 ML PARAPETE MONTAȚI” (denumit în continuare „Concursul”) este Parapeti Roger SRL cu sediul în Cluj Napoca, strada Eugen Lovinescu nr.17, judetul Cluj, cod fiscal RO 31595847 și Registrul Comerțului J12/1419/2013(denumit în continuare „Organizatorul”). 

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, (denumit în continuare „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul Oficial este întocmit de către Organizator și va fi adus la cunoștința participanților prin intermediul mijloacelor publice de comunicare, varianta actualizată a regulamentului fiind disponibilă cu titlu gratuit, pe perioada desfășurării concursului pe site-ul https://www.parapetroger.ro  

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, urmțâd ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către Participanți, atât timp cât acestea sunt afișate pe site-ul Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă.

Niciun participant nu va putea solicita continuarea concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea/întreruperea/prelungirea/sistarea regulamentară a Concursului.

Validarea câștigătorilor și modul în care acest Concurs se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor personale de către Participanți nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiții normale a premiului.

Termenii și conținutul acestui Regulament au fost concepute și redactate de Organizator și nu pot face obiectul niciunei modificări sau interpretări contrare din partea unor terți.

Interpretarea și implementarea Regulamentului vor fi în totalitate la latitudinea Organizatorului. Decizia Organizatorului va fi finală și irevocabilă si nu va putea fi contestată în nicio formă de participanți.

Organizatorul își rezervă dreptul să schimbe, să modifice sau să adauge noi reguli în acest Regulament, din orice motiv și oricând în timp, pe parcursul desfășurării Concursului sau în orice alt moment, varianta actualizată a Regulamentului fiind disponibilă pe site-ul www.parapetroger.ro 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a ignora participările care nu sunt conforme acestui Regulament şi de a întreprinde orice măsură rezonabilă pentru a se proteja împotriva cererilor frauduloase sau incorecte, inclusiv dar fără a se limita la verificări ulterioare în ceea ce priveşte identitatea sau alte date relevante despre participant.

Participarea la acest Concurs presupune acordul mandatarului câștigătorului referitor la faptul că persoana, numele și fotografia acestuia pot fi făcute publice și folosite în materiale foto, audio si/sau video de către Organizator fără niciun fel de altă compensație din partea acestuia.

Informații suplimentare cu privire la modalitatea prin care Câștigătorul poate intra în posesia premiului și orice alte detalii referitoare la Concurs se pot obține la telefon 0721857127. In conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață, cu modificările ulterioare, Organizatorul își asumă obligația de a face publice prin mijloace specifice numele câștigătorului și premiul acordat.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 01.01.2022- pana la atingerea pragului de 2.000.000 ml parapete montați, anul 2022 a început cu un total de 1.976.089 ml parapete montați raportat la anii trecuți, în acord cu prevederile Regulamentului (denumită în continuare „Perioada Concursului”). După data încheierii concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asuma nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

Concursul este organizat și se desfășoară pentru toți participanții, persoane juridice, clienți ai Organizatorului de pe întreg teritoriul României cu condiția respectării tuturor condițiilor din Regulament. Orice modificare va fi adusă la cunoștința participanților prin intermediul mijloacelor publice de comunicare, varianta actualizată a regulamentului fiind disponibilă pe site-ul https://www.parapetroger.ro 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil exclusiv persoanelor juridice, clienți ai Organizatorului, rezidente în România, care accepta și respectă termenii si condițiile de participare conform Regulamentului și care urmează indicațiile stipulate în acesta pentru a-și valida participarea (denumita în continuare „Participant”).  

În vederea participării la concurs, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a. să achizitioneze, cumpere și să achite produse și servicii (care au legătură directă cu parapetele rutier) de la Organizator în valoare minimă de 10.000 RON tva exclus

Nu sunt eligibili a participa la Tombola angajații Organizatorului, angajații agențiilor implicate și nici membrii de gradul I ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Participanții la acest Concurs acceptă implicit ca numele și fotografiile lor să poată fi făcute publice și utilizate în scop publicitar.

Participarea la Concurs implică prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute legislația aplicabilă privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Participanții au luat cunoștință și sunt de acord că Organizatorul este îndreptățit să nu acorde premiul unui Participant care nu îndeplinește condițiile de participare la Concurs, chiar dacă Participantul a fost declarat câștigător în cadrul Concursului.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Pe durata Concursului, se vor acorda 1 premiu, care constă in câştigarea unui curs de conducere defensivă pentru angajații firmei câștigătoare, organizat de către Napoca Rally Academy (denumită în continuare “NRA”), prin organizarea unei tombole. 

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul concursului este de 5.000 euro + TVA. Câștigătorul nu poate opta pentru preschimbarea premiului în bani sau în alte produse ori servicii.

În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. Exceptie se face doar în cazul societăților partenere revânzătoare care doresc să acorde codurile de participare clienților lor finali, caz în care va trebui anunțat organizatorul, după efectuarea extragerii, cel târziu în 5 zile, precizând exact numele clientului.

Premiile vor fi oferite câștigătorilor după confirmarea lor ca și câștigători finali (prin contactarea lor folosind datele furnizate în mesaj privat, folosind mail-ul) și după verificarea tuturor datelor necesare pentru procesul de acordare a premiului.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se va desfășura astfel:

–  Organizatorul va organiza o selecție a câștigătorului dintre participanții eligibili, prin intermediul unei tombole organizate în data de 11 a lunii următoare încheierii concursului. În cazul în care data de 11 va fi într-o zi nelucrătoare extragerea se va face în următoarea zi lucrătoare, prin următorul sistem:  https://www.random.org/ 

–   Câștigătorul declarat validat va stabili împreună cu organizatorul și reprezentantul NRA o data de întâlnire pentru stabilirea formatului efectuării cursului de conducere defensivă. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat în termen de 3 (trei) zile lucrătoare sau, după ce este contactat, refuză primirea premiului, atunci Organizatorul va putea aloca premiul urmatorului participant validat în condițiile mai sus menționate, informațiile actualizate privind câștigătorul Concursului fiind publicate pe pagina de Facebook si pe pagina de internet www.parapetroger.ro 

–   Acordarea premiului nu este condiționată de achiziționarea vreunui serviciu sau produs, sau de altă cheltuială suplimentară.

Înscrierile înainte sau după perioadele menţionate în Regulament nu se iau în considerare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Concurs, cauzate din orice motiv.

Imposibilitatea câstigătorului de a intra în posesia premiului din diverse motive exonerează Organizatorul de orice răspundere.

Organizatorul Concursului nu are nicio raspundere și nu va putea fi implicat în litigii după acordarea premiului. 

Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, neavând obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.

SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integrantă din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente române din Municipiul Cluj Napoca. Legea aplicabilă este legea română.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Campaniei ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

SECȚIUNEA 8. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul va putea fi întrerupt/încetat la împlinirea termenului pentru care a fost anunțată Campania, în caz de forță majoră, în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Concurs sau prin decizie unilaterală a Organizatorului.

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare pentru Participanți percepute de Organizator.

Scopul acestei tombole este de promovare a organizatorului si de fidelizare a clienților și nu reprezintă oferirea unui joc de noroc pentru clienți.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața, cu modificările și completările ulterioare.

ORGANIZATOR:

SC PARAPET ROGER SRL,

 Administrator